Professionell mätning ger bygget bra vibrationer

Vibrationsmätning - Riskanalys - Projektmätning - Projektledning

Professionell mätning ger bygget bra vibrationer

Vibrationsmätning - Riskanalys - Projektmätning - Projektledning

Vibrationsmätning för säkra byggen

Välkommen till ett konsultföretag som hjälper företag att öka säkerheten vid byggen och skapar ökad trygghet med hjälp av professionell vibrationsmätning.

Vi utför mätningar i samband med aktiviteter som skapar vibrationer, som sprängning, pålning, schaktning, packning med mera. Vibrationsmätning är ett måste för att säkerställa att alla riktvärden hålls – och minskar därmed risken för skador på omgivningen.

Välkommen att kontakta oss för en konsultation gällande vibrationsmätning redan idag – våra mätningar är exakta och minskar risken för olyckor och skador i ert projekt.

Vi förebygger skador på byggnader

Korrekt utförda vibrationsmätningar ger viktig information som kan användas för att undvika skador och bedöma vad som behövs göras för att vibrationer ska minska vid markarbeten. Vibrationsmätarna visar om gränsvärdena avseende vibrationer riskerar att överskridas vid olika typer av markarbeten och larmar via sms eller e-post i realtid.

Vid sprängning, pålning, schaktning, packning och andra anläggningsarbeten i närheten av bebyggelse eller infrastruktur krävs det dessutom vibrationsmätning.

Om det uppstår en förändring kan vi snabbt klargöra om det finns ett orsakssamband mellan arbetet som utförts med hjälp av analys av vibrationsnivåerna och tidpunkterna för då dessa vibrationer uppmätts.

Vibrationsmätning med analys i realtid

Vår mätteknik är datoriserad. Systemet vi använder för vibrationsmätning är lättöverskådligt användarvänligt och kostnadseffektivt.

All data från mätningarna överförs till kunden via sms eller e-post i realtid så att arbetssättet kan anpassas direkt när det behövs.

Detta arbetssätt minimerar risken för skador på närliggande byggnader och miljöer vid sprängningar och andra markarbeten som orsakar vibrationer. Vi utför alltid vibrationsmätning i enlighet med svensk standard.

vibrationsmätning

Vad som påverkar hur byggnader tar upp vibrationer

Många faktorer måste beaktas när vibrationsmätning ska göras på en byggnad. En av dessa är undergrunden som byggnaden byggs på. Lerig mark beter sig exempelvis annorlunda än ett berg.

Byggnadsmaterialet och konstruktionen har också stor betydelse för hur och vart vi utför vibrationsmätningarna. Gränsvärden är olika om det handlar om en stålförstärkt bro, en modern bostadsfastighet i trä eller känslig konstruktion som t.ex ett flerbostadshus med putsad fasad.

Vid förbesiktning av byggnader söker vi bl.a. efter byggnadens känsligaste byggnadsmaterial då detta blir styrande avseende vibrationskraven men även för vart vi utför vibrationsmätning. T.ex så är en äldre putsad fasad är mycket känsligare än en modern fasad med träpanel.

Vibrationsmätning – frågor och svar

Vilka är fördelarna med vibrationsmätning?

Vibrationsmätning ger en rad fördelar inom bygg- och anläggningssektorn. Med hjälp av detta verktyg kan man tidigt upptäcka vilka arbetssätt som skapar höga vibrationer och på så sätt kunna anpassa sitt arbetsätt så att vibrationsnivåerna ligger under satta krav.

Vibrationsmätningar gör även att entreprenörens arbetssätt kan effektiviseras. Om man t.ex. ligger långt under satta vibrationskrav kan entreprenören ha en effektivare frammarsch och på så sätt få en bättre ekonomi i sitt projekt.

Kort sagt är vibrationsmätning ett ovärderligt verktyg för att säkerställa att inga skador uppkommer på närliggande byggnader, skapa trygghet hos alla i projektet inklusive tredjeman och dessutom kan vibrationsmätningar leda till positiva ekonomiska effekter i ett projekt.

Hur exakt kan vibrationer mätas?

Vibrationsmätningar är extremt noggranna, och noggrannheten i en mätning bestäms av kvaliteten på den utrustning som används för att utföra mätningarna. Genom att använda sig av mycket exakta mätinstrument kan vi säkerställa att alla resultat är tillförlitliga och trovärdiga.

Dessutom gör modern teknik det möjligt att övervaka flera punkter på flera platser samtidigt, vilket gör att vi får en mycket god kontroll på vibrationsspridningen i marken.

Hur ofta bör vibrationsmätning utföras?

Vibrationsmätning bör utföras vid alla typer av vibrationsalstrande arbeten. Hur mycket vibrationsmätning som utförs i ett projekt styrs av en mängd olika faktorer:

  • Vilken typ av vibrationsskapande arbeten som ska utföras, t.ex sprängning.
  • Hur många hus och vilken typ av hus som finns i närheten,
  • Typ av undergrund närliggande fastigheter står på.
  • Vilka vibrationskrav som är satta i riskanalysen.

Vilka instrument används vid vibrationsmätning?

Westberg använder endast mätinstrument med hög mätprecision som fyller kraven enligt Svensk Standard. På detta sätt kan vi garantera tillförlitliga mätningar som håller kraven och granskning vid eventuella försäkringsärenden och rättsfall.

Är du i behov av vibrationsmätning till ditt projekt?

Välkommen att kontakta oss så återkommer vi mer offertförslag eller mer information.

Vibrationsmätning för säkra och trygga byggprojekt