Tjänster

Våra tjänster

Riskanalys

Arbeten som sprängning, pålning och andra markarbeten alstrar mycket vibrationer. Därför är det viktigt att utföra en inledande riskanalys för att skapa förutsättningar för att projektet utförs på ett säkert sätt som möjligt. En väl utförd riskanalys ger i ett tidigt skede kännedom om vilka risker ett specifikt arbete medför.

Besiktning vid markarbeten

För att kontrollera vilken verkan vibrationsalstrande arbeten ger utför vi för- och efterbesiktningar av sprängning, pålning och andra markarbeten. Vid en förbesiktning protokollförs eventuella defekter i väggar, golv, tak, samt fasader.

Mätning av luftstötvåg

När man utför en sprängning på hög pallhöjd kan det uppstå en koncentrerad luftstötvåg som kan påverka omgivningen negativt. För att undvika att en sådan våg skadar byggnader är det viktigt att utöver vibrationer även mäta luftstötvåg.

Projektledning

Vi tar fullt ansvar för omgivningen runt ditt projekt och har kontakt med alla parter under arbetets gång. Med vår hjälp kan du känna dig helt trygg när markarbetet fortskrider.

Skadeutredning

När omgivningen utsätts för störningar på grund av vibrationer kan det uppstå frågor om hur byggnader och anläggningar påverkas. Vi utreder detta med hjälp av för- och efterbesiktningar.

Bullermätning

Bullernivåer behöver övervakas på byggarbetsplatser, i täktverksamheter och i trafiken för att inte det ska leda till olägenheter. Vi är kunniga inom bullermätning och utför uppdrag enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.

Vattenprov

Vi utför även kontroller av brunnar och vattenkvaliteten nära ett byggprojekt. Vid markarbeten kan närliggande brunnars vattenkvalitet, kapacitet och nivå påverkas. Därför bör vattenprov tas före och efter markarbeten.

Skorstenar

Även skorstenar, rökkanaler och eldstäder kan påverkas av vibrationer vid byggen i närheten. Därför erbjuder vi kontroll och provtryckning före och efter att dessa vibrationsalstrande arbeten utförts.

vibrationsmätning

Ett brett utbud tjänster inom vibrationsmätning